Các đơn vị phối hợp

Nghị định 85/2011/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20/9/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của BLDS, Luật SHTT về quyền tác giả và quyền liên quan.

Cập nhật: 15:44:28 - 18/07/2012

Nghị định mới nhất

Nghị định khác

màn nhựa pvc